Ugyanazt az Istent imádjuk? Allah és Jahve

Facebook YouTube

Ugyanazt az Istent imádjuk? Allah és Jahve

Napjainkban az inkluzivizmus és a vallási ökumenizmus hatására rengeteg helyen találkozhatunk azzal a nézettel, miszerint az Iszlám istene, akit Allahnak neveznek, ugyanaz az Isten, akit a keresztények imádnak.

Ezt a nézetet erősíti a Római Katolikus Egyház is, hiszen a Katolikus Egyház Katekizmusában ezt olvassuk:

“Az üdvösség terve azokat is átöleli, akik elismerik a Teremtőt, köztük elsősorban a mohamedánokat, akik azt vallják, hogy Ábrahám hitét tartják, és velünk együtt imádják az egy Istent, aki irgalmas és az utolsó napon megítéli az embereket.” (841).

Az idézet a II. Vatikáni Zsinat Nostra Aetate nyilatkozatára utal, amely a katolikus egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról szól. A Nostra Aetate szerint a muszlimok az

„egy, élő és önmagában létező, irgalmas és mindenható Istent imádják, ki a mennynek és földnek Teremtője, ki szólt az emberekhez s kinek még rejtett határozatait is teljes szívből engedelmeskedve akarják követni, miként Ábrahám – kinek hitére az iszlám hit szívesen hivatkozik – engedelmeskedett Istennek.”

Az inkluzivista, ökumenére törekvő kijelentések azonban teológiai tévedések.

A kereszténység Istene a Szentháromság Isten (egy Isten három személyben: Atya, Fiú, Szentlélek), míg az iszlám tagadja a Szentháromságot. És mivel tudjuk, hogy Isten nem lehet egyszerre Szentháromság és nem-Szentháromság, így a kereszténység és az iszlám istene nem lehet ugyanaz. A Szentháromság tagadásával az iszlám tagadja azt is, hogy Jézus Krisztus Isten Fia lett volna, aki maga is Isten, aki emberi formát vett fel, a Szentháromság második személyeként testet öltött.

Az iszlámban Allah egyetlen személy, aki mindenható (6:61-62), mindent tudó (2:115; 10:61), mindenek teremtője (2:29; 3:191), és a végső bírája minden jónak és rossznak. Allah az, aki tévelygésbe viszi az embereket (2:26), nem szereti a hitetleneket (3:32) és cselszövő (3:54).

„Bizony, hitetlenek azok, akik azt mondják: „Allah a harmadik a háromból”. Mikor pedig nincs más istenség, csak az Egyetlen Isten. És ha nem állnak el attól, amit mondanak, bizony fájdalmas büntetés fogja sújtani azokat, akik hitetlenek közülük.” (Korán 5:73)

“Ti Könyv Népe! Ne lépjétek túl a határokat a vallásotokban, és ne mondjatok semmit Allahról, csak az igazat! A Messiás, Jézus, Mária fia csak küldött volt Allahtól, és az Ő Szava, amit Máriának adott, és a Tőle származó Lélek. Higgyetek hát Allahban és a Küldötteiben! És ne mondjátok azt, hogy „háromság”. Jobb nektek, ha felhagytok vele. Allah egyetlen isten. Dicsőségén felül állna az, hogy Neki fia lenne! Övé mindaz, ami az egekben van, és mindaz, ami a földön van. És elegendő Allah az ügyek Rendezőjeként.” (4:171)

Nyilvánvaló tehát, hogy az iszlám tagadja a Szentháromságot, a keresztény hit egyik alapját.

Az iszlám Jézusról

De nem csak a Szentháromság tanát tagadják a muszlimok: tagadják a keresztény hit alapjának másik pillérét, Jézust, mint megváltót.

A Korán tagadja, hogy Jézus az emberré lett Isten volna…

„A Messiás, soha nem lenne túl büszke ahhoz, hogy Allah szolgája legyen, és a közel lévő angyalok sem. És aki megveti az Ő (Allah) szolgálatát, és fennhéjázó, azokat össze fogja gyűjteni Magához, mind együtt.” (4:172)

“Bizony, hitetlenek azok, akik azt mondják: „Allah a harmadik a háromból”. Mikor pedig nincs más istenség, csak az Egyetlen Isten. És ha nem állnak el attól, amit mondanak, bizony fájdalmas büntetés fogja sújtani azokat, akik hitetlenek közülük.” (5:73)

“És a zsidók azt mondják: „Uzair Allah fia”. És a keresztények azt mondják: „A Messiás Allah fia”. Ez az, amit a szájukkal mondanak, utánozva azokat, akik előttük hitetlenek voltak. Allah pusztítsa el őket! Mennyire meg vannak tévedve!” (9:30)

… míg a Biblia ennek az ellenkezőjét tanítja:

“Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.” János 1:1

“Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” János 1:14

“Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg…” Kolossé 2:9

Míg az üdvtörténet csúcsa Jézus kereszthalála, egyetlenegy tökéletes áldozata, ahol elvette sokak bűnét, a muszlimok mindezt tagadják.

“És mert azt mondták: „Bizony, megöltük a Messiást, Jézust, Mária fiát, Allah Küldöttét!” És nem ölték meg őt, és nem is feszítették meg, hanem csak úgy tűntetett fel nekik. Akik vitáznak vele kapcsolatban, azok kétségben vannak. Nincs biztos tudásuk, hanem csak feltételezéseket követnek. És bizonyos, hogy nem ölték meg őt. Nem! Allah felemelte őt (Jézust) Magához. És Allah Mindenható, Bölcs.” (4:157-158)

Végül még egy alapvető különbséget látunk az iszlám istene és a keresztények Istene között: míg az iszlámban a pártfogó (paraklétosz) Mohamed, addig a Biblia alapján a keresztények a Szentlelket tartják ennek (János 14:26).

Láthatjuk tehát, hogy semmilyen formában nem áll meg az a tétel, miszerint az iszlám és a kereszténység ugyanazt az Istent imádná.