Mit tanít a Biblia az abortuszról?

Facebook YouTube

Mit tanít a Biblia az abortuszról?

A Biblia maga nem használja az „abortusz” kifejezést, azonban rengeteg fontos dolgot elmond a még meg nem született gyermekekről. Ezek a bibliai szakaszok világosan kifejezik, hogy a meg nem születettek is emberi „személyek”, így tehát a Biblia egyértelműen szól az abortusz ellen, hiszen meggyilkolni egy embert bűnnek számít. Egy egyszerű szillogizmussal így irható ez le:

1. premissza: Bűn meggyilkolni egy emberi személyt.
2. premissza: A meg nem született csecsemők emberi személyek.
Konklúzió: Ezért bűn meggyilkolni a meg nem születetteket.

Nézzük ennek az alátámasztását:

1. premissza: Bűn meggyilkolni egy emberi személyt.

Ez az az érv, amit talán a legkevésbé kell magyarázni. A gyilkosságnak azt nevezzük, mikor valaki életét törvénytelenül vesszük el (a halálbüntetés így nem „gyilkosság”). Néhány bibliai szakasz, mely tiltja a gyilkosságot: 1Móz 9:6, Mt 15:19, Mk 10:9, Lk 18:20, Jn 8:44, ApCsel 3:14, Róma 1:28-29, 13:19.

2. premissza: A meg nem született csecsemők emberi személyek.

Ez az a premissza ami körül rengeteg vita folyik napjainkban, azonban látni fogjuk, hogy a Biblia szerint a meg nem született csecsemő már ember, rendelkezik személyiséggel.

1. Személyes tulajdonságokkal bírnak

Először is a meg nem születettek olyan személyes tulajdonsággal bírnak a Biblia szerint, mint a bűn vagy az öröm. Az 51. zsoltárban ezt mondja Dávid: „Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.” (Zsolt. 51:7)

2. Személyes névmásokkal vannak illetve

Másodszor a Biblia személyes névmásokat használ, hogy leírja a meg nem született csecsemőket.

Jeremiás 1:5 „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek.”

Máté 1:20-21 „Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.”

3. Jézus: csecsemő már a fogantatásakor

Harmadszor, Jézus fogantatásával kapcsolatban a Máté 1:20 ezt írja: „Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.”

Az a tény, hogy az angyal Józsefnek azt mondja, hogy „ami benne fogant, az a Szentlélektől van” megerősíti azt, hogy Jézus a fogantatása pillanatában már emberi személy volt.

4. Gyermekeknek nevezi őket a Biblia

Negyedszer, a meg nem született csecsemők gyermekek. Lukács 1:41: „Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a gyermek a méhében.”

5. Ugyanazokkal a törvényekkel védik őket, mint a felnőtteket

Ötödször, és talán ez a legmeggyőzőbb érv az abortusz ellen, a Szentírás szerint ugyanaz a büntetés illeti meg azt, aki megöl vagy sérülést okoz egy meg nem született csecsemőnek, mint azt, aki megöl vagy megsebesít egy felnőttet.

2Mózes 21:22-23 „Ha férfiak verekednek, és úgy meglöknek egy terhes asszonyt, hogy az idő előtt megszül, de nagyobb szerencsétlenség nem történik, akkor bírságot kell fizetni aszerint, ahogyan az asszony férje megszabja, és bírák előtt kell azt megadni. Ha viszont nagyobb szerencsétlenség történt, akkor életet kell adni életért.” Ez alapján egyértelmű, hogy a mózesi törvény ugyanakkora védelmet, ugyanakkora értéket tulajdonít a magzatnak, mint a felnőtteknek.

6. A születés előtti elhívás

Hatodszor, a csecsemőket már a születésük előtt elhívja az Úr. Szinte csak úgy visszhangoznak a Jeremiás 1:5 szavai az Ézsaiás 49:1-ben „Már az anyaméhben elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet.”

7. Isten személyesen ismeri őket, csak úgy, mint bármely más személyt

Hetedszer, a meg nem születetteket személyesen és bennsőségesen ismeri Isten, ugyanúgy, mint bárki mást. Ahogyan Dávid írja a Zsoltárok könyvében: „Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.” (139:15-16).

Ugyanez Jeremiásnál „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek.” (1:5)

Konklúzió

A Biblia nyilvánvalóan azt tanítja, hogy a meg nem született gyermekek is emberi személyek, mivel személyes tulajdonsággal bírnak, személyes névmással vannak illetve, Jézus gyermekként van nevezve már a fogantatása pillanatában, a meg nem születetteket szintén gyermekeknek hívja a Biblia, és ugyanolyan védelemmel illeti, mint a felnőtteket. Továbbá már a születés előtt elhív és megszólít Isten, személyesen ismer ugyanúgy, mint bárki mást. Így mivel az abortusz egy emberi személy meggyilkolása, morális szempontból bűnnek számít a keresztény álláspont szerint.