Joyce Meyer, a tévtanító

Facebook YouTube

Joyce Meyer, a tévtanító

Joyce Meyer Magyarországon is ismert író, „prédikátor”. Könyvei számos keresztény könyvesboltban magyarul is megtalálhatóak, idézeteit facebookon százak osztják. Azt már kevesen tudják, hogy az ún. prosperitás-teológia követője és ahogyan alább látni fogjuk: istenkáromló tévtanító. Az alábbi gyűjtés azért született, hogy mindenki figyelmét felhívja Mrs. Meyer tévtanítás-halmazára, ige-látására és így óvva intsen mindenkit attól, hogy a jövőben könyveit vagy más írásait olvassa, tanításait hallgassa. Lássuk ki is ő valójában.

Joyce Meyer 1943 június 4-én született. Házas, négy gyermeke van és St. Loiusban (Missouri) él. A Joyce Meyer Ministries nevű szervezetet működteti (joycemeyer.com). Ha megnézzük a honlapján  a „Miben hiszünk” részt, örömmel konstatálhatjuk, hogy elfogadja a Szentháromságot, az ember bűnösségét, azt, hogy Jézus nélkül nincs kapcsolatunk Istennel, hogy az üdvösség Isten ingyen ajándéka, és hogy az örök kárhozat valóságos és komoly következménye a bűnnek. Azonban aggodalommal vettük észre az „isteni gyógyítás”-ról (divine healing) szóló kijelentéseket, mivel rengeteg aberrált csoport van a „kereszténységen” belül, ahol szintén hisznek a gyógyításokban és e mellett vallják, hogy az emberek a bűneik miatt betegednek meg. Ennek kifejtése külön posztot igényelne, de most nem időznénk itt, hiszen nem ismerjük Meyer álláspontját e kérdésben.

A Joyce Meyer Ministry rengeteg pénzzel gazdálkodik. Meyer privát repülővel jár és több, egyenkét sokmillió dollárt érő háza van.

„Míg Meyer fizetése ismeretlen, egy oknyomozó cikksorozat felfedte, hogy Meyer gyülekezete Joyce-nak és férjének vásárolt egy 2 millió dolláros házat, 10 millió dollár értékű magán repülőgépet és további ingatlanokat újabb 2 millió dollárért a házaspár gyermekei részére, akik szintén ebben a gyülekezetben dolgoznak. A cikk Meyer személyes kiadásait is felfedi, köztük egy 500.000 dolláros üdülőházat. Meyer, 60 éves, Fentonben, Missouriban él, közel St. Louishoz.” (1/1/2004, http://www.christianitytoday.com/ct/2004/januaryweb-only/1-19-13.0.html)

Az, hogy valakinek sok vagy kevés pénze van, sem nem jó, sem nem rossz dolog. Ha tisztességes munkával kereste meg, akkor rendben van. Mindazonáltal ez a cikk a tanításaival fog foglalkozni, nem pedig a pénzügyeivel. Nézzük meg először is az Írásokat, majd Joyce Meyer tanításait, hogy nyilvánvalóvá váljon: ő egy tipikus báránybőrbe bújt farkas, tévtanító.

Mit mond a Biblia?

Nekünk, keresztyéneknek mindig a Biblia alapján kell megítélnünk azt, hogy támogatunk-e vagy tévtanítónak ítélünk egy prédikátort vagy tanítót. Az lényegtelen, hogy mennyire kedveljük valaki személyét, személyiségét, nem számít mennyire gondoljuk jó előadónak, ahogyan az sem fontos, hogy az, amit mond, mennyire felemelő számunkra. Ehelyett olyan nemeslelkűeknek kell lennünk, mint a béreaiaknak.

“Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond.” ApCsel 17:11

“Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg: ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva, hogy senki se kérkedjék az egyik tanítóval, a másikat megvetve.” 1Kor 4:6

Ha a Bibliában azt látjuk, hogy még Pál apostolt is az Írások alapján ellenőrizték, és hogy ahhoz kell tartanunk magunkat, ami meg van írva, akkor nem-e arra vagyunk kötelezve, hogy ítéljük meg, mi az, amit Joyce Meyer Isten Igéjével ellentétesen tanít? De igen! Nem elég pusztán elhinni azt, amit mond, függetlenül attól, hogy milyen szép szavakat használ, vagy milyen jól adja elő magát. Nem vezethet meg minket egy nyilvános szereplő, csak azért, mert magabiztos, rámenős, és biblikusnak tűnik. A mi feladatunk keresztyénként az, hogy a Biblia alapján ítéljünk – amit csak úgy tehetünk meg, hogy megvizsgáljuk mit mond valaki és összevetjük a Szentírással.

Mit tanít Joyce Meyer?

Rengeteg jelentős és súlyos tévtanítást ad át az embereknek, melyeket ki kell emelnünk, sőt: néhány az alábbiak közül olyan súlyos, hogy levonva a konklúziót hamis tanítóként kell ezek után Joyce Meyerre tekintenünk. Nézzük meg tételesen, miket is vall.

  1. Jézus megszűnt Isten Fiának lenni: “Segíthetett volna magán [Jézus] egészen addig a pontig, amíg azt nem mondta, hogy az Atya kezébe ajánlja a lelkét. Ezután semmit nem tehetett már magáért. Bűnné vált, nem volt többé az Isten Fia. Bűnné vált.” (http://storage.carm.org/joycemeyer/joyce-meyer-Jesus-became-sin-stopped-being-son-of-God.mp3)

Válasz: Ez herezis, tévtanítás. Jézus soha nem szűnt meg Isten Fiának lenni. Lényegében az, amit Meyer mond azt jelenti, hogy Jézus megszűnt Istennek lenni, nem volt többé örök Fiú, a Szentháromság második tagja. Ez Jézus személye elleni támadás és súlyos, veszélyes tévtanítás. Joyce Meyernek meg kell térnie, bűnbánatot kell tartania és vissza kell vonnia e kijelentését. Nincs olyan hely a Bibliában, ahol azt olvasnánk, hogy Jézus megszűnt volna Isten Fiának lenni. Tulajdonképpen hozzáad Isten Igéjéhez és a hallgatósága/olvasótábora szívébe és elméjébe helyez egy súlyos herezist.

  1. Jézus újjászületett: “Abban a pillanatban, hogy a véres áldozata elfogadtatott [Isten által], Jézus vált az első újjászületett emberré.” (https://www.youtube.com/watch?v=nFG7cXOLiQQ)

Válasz: Ez nyilvánvalóan hamis állítás. Újjászületni azt jelenti, hogy megmenekülünk Isten haragjától bűneink miatt (Ef 2:1-3), újjászületünk (Jn 3:3) és új teremtések leszünk (2Kor 5:17). Mrs. Meyer a Biblia szerint téved. De miért tanítja mégis ezt?  Csak azért, mert már rengeteg herezist tett magáévá a „Pozitív megvallás” (Positive Confession) mozgalomból, ahol azt tanítják, hogy Jézus elvesztette isteni természetét, pokolra szállt, ott fejezte be az engesztelést és újjászületett! Ezek súlyos és rendkívül komoly tévtanítások.

  1. Jézus a pokolban fizetett a bűneinkért: “A mi áldozatunkká lett és meghalt a kereszten. Három napig a sírban volt. Ezidő alatt leszállt a pokolba, ahová neked és nekem a bűneink miatt jutnunk kéne. Ott fizette meg a bűneink árát.” (The most important decision you’ll ever make, Joyce Meyer, 1993, p. 35)

Válasz: Tévtanítás. Jézus nem a pokolban fizette meg a megváltásunk árát. Ezt a kereszten tette meg, mikor kimondta: “Elvégeztetett” (Jn 19:30). Továbbá:

– Kol 1:20 “és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által”

– Kol 2:14 “Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.”

– 1Pt 2:24 “Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.”

  1. Jézus helyettünk szállt alá a pokolba és ott megkínozták: “Jézus a kereszten fizetett és a helyemre került a pokolban. Aztán, ahogyan Isten megígérte, harmadnapra feltámadt a halálból. Ez a jelenet lelki síkon valahogy így játszódott le: Isten felkelt trónjából és azt mondta a démonoknak, melyek a bűntelen Isten Fiát kínozták: “engedjétek el.” Ezután a mindenható Isten feltámasztó ereje végigjárt a poklon és betöltötte Jézust. A földön a sírja, ahová temették megtelt fénnyel, ahogy Isten ereje betöltötte testét. Feltámasztatott a halálból – az első újjászületett ember. (The most important decision you’ll ever make, by Joyce Meyer, second printing, may 1993, page 36)

Válasz: honnan veszi Mrs. Meyer ezt a teljes mértékben pusztán képzelet szülötte, kitalált beszélgetést Isten és a démonok között? Kitaláció, a Bibliában hiába keressük, valamint tévesen azt feltételezi, hogy Jézus a gyötrelmek és szenvedés helyére, a pokolra szállt, miután meghalt a kereszten. A Biblia sehol nem tanít ilyesmit. Azt azonban tanítja, hogy Jézus alászállt a föld alsó részeibe (Ef 4:9) Ez jelentheti azt is, hogy eltemették és azt is, hogy a Hádészban járt, ahol tájékoztatta azokat, akik korábban haltak meg, hogy ki is volt Ő és mit tett a kereszten, vagy egyszerűen jelentheti a testet öltését, mivel a mennybemenetelével van szembeállítva (Ef 4:10). De egyszerűen semmi okunk azt hinni, hogy a pokolban szenvedett és ott végezte be az engesztelést.

  1. Ha nem hiszel abban, hogy Jézus a pokolra szállt, nem üdvözülhetsz: “A lelke a pokolra ment, mert az a hely az, ahová nekünk kéne jutnunk érdemeink szerint… Nincs remény senki számára az üdvösségre, ha nem hiszi ezen igazságot.” (The most important decision you’ll ever make, by Joyce Meyer, second printing, may 1993, page 37)

Válasz: Elképesztően hamis kijelentés ez részéről. Azt állítja, hogy nem menekülhetsz meg, nem szabadulhatsz bűneidből, hacsak nem hiszed, hogy Jézus lelke a pokolra szállt alá, oda, ahová nekünk kellene kerülnünk. Ez egy hamis torzítása az 1Kor 15:1-4-ben található evangéliumnak, melyben Pál kijelenti, hogy az evangélium Jézus halála, eltemettetése és feltámadása. Sehol nem utal arra a Biblia, hogy Jézus a pokolban szenvedett volna értünk, vagy arra, hogy egyáltalán leszállt volna oda. Ez a kijelentése nem csak téves, hanem heretikus.

  1. Joyce Meyer azt állítja: ő nem bűnös: “Nem vagyok szegény. Nem vagyok nyomorult és nem vagyok bűnös. Azt állítani, hogy az vagyok hazugság, mely a pokol mélyéről származik. Ez voltam, de ha még mindig az lennék, akkor Jézus halála hiábavaló lett volna. Elmondok nektek valamit. Addig nem hagytam fel bűneimmel, míg végül át nem ment a kis fejemen az, hogy nem vagyok bűnös többé. És a vallásos világ azt gondolja, hogy ez tévtanítás és fellógatna érte. De a Biblia azt mondja, hogy igazzá lettem és nem lehetek igaz és bűnös egyszerre.” (https://www.youtube.com/watch?v=NhDBwJVQv_o)

Válasz: Mrs. Meyernek szüksége lenne néhány alap bibliaismereti órára. Az 1Jn 1:8-ban azt olvassuk: “Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság.” Jegyezzük meg: “mi”, többesszámban beszél János. Magát is a bűnösök közé sorolja. Pál azt írja a Rm 7:19-20; 24-ben: “Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?” Joyce Meyer vajon jobb keresztény, mint Pál? Nem hinném. Mrs. Meyer nem ismeri fel saját bűnös voltát és tagadja saját bűnösségét. Csak azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ezen tanítása saját büszkeségéből ered, mivel a Biblia nem tanítja.

7. A pokol seregei szó szerint Jézuson ugráltak és közben kinevették Őt: “A legnagyobb bulijukat csapták valaha. Ott volt nekik az én Jézusom a padlón és a hátán álltak, fel-le ugráltak és közben nevettek. És bűnné vált… Minden egyes pokoli lényrajta volt. Rajta. Rajta. Az angyalok kínlódtak. Minden teremtés nyögött. A pokol minden serege rajta ugrált. Rajta. Elkapták. Lerántották a padlóra, elkapták és nevettek és mocskolódtak. Ha-ha-ha-ha. Istenben bíztál és nézd meg hol végezted. Azt hitted megment és leszed a keresztről. Nem tette, ha ha ha. (https://craigbrownsreformedtheology.files.wordpress.com/2011/09/clip-1-joyce-meyer.mp3)

Válasz: Honnan szedte ezt az istenkáromló kinyilatkoztatást? A Bibliából biztosan nem, mégsincs problémája azzal, hogy ezt tanítsa. Vajon nem tudja, hogy a Biblia szerint ahhoz kell tartanunk magunkat, ami meg van írva? Teljes tévedésben van Mrs. Meyer és Isten Igéjével megy szembe, mely azt mondja, hogy Jézus a kereszten hordozta el bűneinket (1Pt 2:24) és a kereszten fejezte be az engesztelő áldozatát (Jn 19:30) – nem a pokolban, démonok kezei között!

Joyce Meyer nem Isten szolgája, nem ismeri  a Bibliát, tévtanításokat hirdet, mégis keresztény könyvesboltok tucatjaiban találhatóak meg művei. Érdemes mindenkinek kerülni őt!

A cikk forrása a Christian Apologetic and Research Ministry