Keresztény vallás-e a Római Katolicizmus?

Facebook YouTube

Keresztény vallás-e a Római Katolicizmus?

Nem, a római katolicizmus és a kereszténység nem ugyanaz, nem vonható össze a kettő. A kereszténységet azok a tanítások határozzák meg, melyeket Isten a Bibliában jelentett ki számunkra. Nem elég egyszerűen azt mondani, hogy ha hiszel Jézusban, keresztény vagy. A mormonok is hisznek Jézusban, de az ő Jézusuk a Sátán testvére. A jehova tanúinak Jézusa maga Mihály arkangyal. Tehát ha pusztán  azt mondja valaki: hisz Jézusban – az még nem teszi őt kereszténnyé. Ezért is mutatja meg nekünk a Szentírás, hogy kicsoda valójában Jézus – emberré lett Isten, az univerzum teremtője. Hasonló alapvető tanok határozzák meg az igazi Jézust; és ha bármely ezek közül csorbul valahol, akkor az az egyház/gyülekezet, mely ezekkel ellentétes doktrínákat vall, bár kívülről kereszténynek tűnhet, valójában már többé nem lesz az. Mik ezek a tanok?

  1. Csak egy Isten van, és nem szolgálhatunk más istennek (2Móz 20:3, Ézs 43:10, 44:6-8).
  2. Jézus egyszerre valóságos ember és valóságos Isten (Jn 1:1, 1:14, 8:24, Kol 2:9, 1Jn 4:1-4).
  3. Jézus valóságos testben támadt fel a halálból (Jn 2:19-21, 1kor 15:14).
  4. Az üdvösség egyedül kegyelemből, egyedül hit által lehetséges (Róma 5:1, Ef 2:8-9, Gal 3:1-2, 5:1-4).
  5. Az evangélium a Biblia szerint nem más, mint az, hogy Jézus meghalt, eltemették és feltámadt a halálból az írások szerint (1Kor 15:1-4, Gal 1:8-9).
  6. Isten Szentháromság (Mt 28:19, 1Kor 12:4-6, 2Kor 13:14).
  7. Jézus szűz Máriától született (Mt 1:25).

Tehát ha valaki igaz keresztény, ezeket teljes egészében hiszi és vallja. A római katolikusok kettőt is elutasítanak ezekből az alapvető doktrínákból (1. és 4.). Először is azzal a gyakorlatukkal, mely Máriát (és a szenteket) isteni tulajdonságokkal ruházzák fel (lsd. Mária társmegváltó szerepe), megszegik az első parancsolatot, miszerint ne legyen más istenünk az élő Istenen kívül. A római katolikusok szerint Mária közbenjáró (lsd. Katolikus Katekizmus 969); Mária engesztelést szerzett az emberek bűnéért (Fundamentals of Catholic Dogma, p. 213); Mária lehet az igehirdetés és imádat tárgya (II. Vatikáni Zsinat) stb…

Elvetik továbbá azt a bibliai tanítást, miszerint az üdvösségünk egyedül kegyelemből, egyedül hit által lehetséges. Pál apostol ezt írja a Róma 4:5-ben: „Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja igazságul.”. Ezt a római katolikusok megtagadják és kijelentik: „…az összes ember a hit, a keresztség, valamint a parancsolatok teljesítése által elnyerje [nyeri el] az üdvösséget.” (Katolikus Katekizmus, 2068) Vegyük fontolóra továbbá ezt is:

„Ha valaki azt állítaná, hogy a bűnös egyedül a hit által igazul meg, s ezt úgy érti, hogy semmi mással sem kell hozzájárulnia a megigazulás kegyelmének az elnyeréséhez, és hogy az embernek egyáltalán nem kötelessége, hogy akarati tevékenységgel előkészüljön és felkészüljön a megigazulásra: legyen kiközösítve” Tridenti Zsinat: Kánonok a megigazulásról (9.)

Tehát bár a római katolikusok keresztényként, sőt az egyetlen igaz egyházként tekintenek magukra, elvetik a keresztény hit alapjait. Túllépnek azon, amit Isten az Ő Igéjében kijelentett. Tagadják az élő Isten kizárólagos és igaz szuverenitását azáltal, hogy imádkoznak Máriához. Tagadják az egyedül hit által, egyedül kegyelemből történő megigazulást is.