ESEMÉNY: Hitvita a pápaságról

Facebook YouTube

ESEMÉNY: Hitvita a pápaságról

 

A rendkívül népszerű hitvitasorozat folytatódik a reformáció 500 éves évfordulójához kapcsolódóan! Ezúttal a pápaságról vitatkoznak a protestáns és római katolikus felek.

“Ha tehát valaki azt mondja, hogy Krisztus Urunk Szent Péter apostolt nem tette az összes apostolok fejedelmévé és az egész Egyház látható fejévé; vagy, hogy a mi Urunk Jézus Krisztustól ő csak tiszteletbeli elsőséget, nem pedig egyenesen és közvetlenül valódi és sajátos joghatósági primátust kapott: az legyen átkozott.” (Az I. Vatikáni Zsinat »Pastor Æternus«  kezdetű apostoli alkotmánya, 1. fejezet.)

“Ha tehát valaki azt mondja, hogy nem magának Krisztus Urunknak az intézkedéseiből eredően, vagyis isteni jog alapján vannak Szent Péternek az egész Egyházra kiterjedő primátusa folytonosságában mindig utódai; vagy azt mondja, hogy a római püspök Szent Péternek ugyanabban a primátusban nem utódja, legyen átkozott.” (Az I. Vatikáni Zsinat »Pastor Æternus« kezdetű dogmatikus alkotmánya Krisztus Egyházról, 2. fejezet.)

“Ha tehát valaki azt mondja, hogy a római püspöknek csak felügyelői vagy igazgatási hivatala van, az egyetemes Egyházra kiterjedő teljes és legfőbb joghatósági hatalma azonban – nem csak azokban a dolgokban, amelyek a hitet és az erkölcsöket, hanem azokban is, amelyek az egész világon elterjedt Egyház fegyelmét és kormányzását érintik – nincs; vagy, hogy annak a legfelsőbb hatalomnak csak a fontosabb részeit, nem pedig teljes egészét bírja; vagy, hogy ez az ő hatalma nem szabályos és – akár minden és minden egyes egyház, akár minden és minden egyes pásztor és hívő tekintetében – közvetlen hatalom: az legyen átkozott.” (Az I. Vatikáni Zsinat »Pastor Æternus« kezdetű dogmatikus alkotmánya Krisztus Egyházról, 3. fejezet.)

“Ha pedig valaki ezen határozatunknak ellentmondani mer, – amitől Isten mentsen – az legyen átkozott.”(Az I. Vatikáni Zsinat »Pastor Æternus« kezdetű dogmatikus alkotmánya Krisztus Egyházról, 4. fejezet.)

„Nem helyeseljük tehát a római papságnak azt a tanítását, amely saját római püspökét a földön küzdő egyház egyetemes pásztorává és legfőbb fejévé, sőt mi több: Krisztus valóságos helyettesítőjévé teszi, akinek, mint ők mondogatják, az egyházban teljes hatalma és legfőbb urasága van. Mert mi azt tanítjuk, hogy Krisztus az Úr, Ő marad az egyedüli egyetemes pásztor, a főpap az Atya Isten előtt, és az egyházban az összes főpapi vagyis főpásztori tisztet mind e világ végezetéig Ő teljesíti, annakokáért nincs szüksége semmi helyettesre, amilyenre csakis távollevőnek van szüksége.” (II. Helvét Hitvallás – Az Isten egyetemes és szent egyházáról és ennek egyedüli Fejéről)

„A hatalom, amelyre most Róma püspöke igényt tart, hogy ő lehessen Krisztus egyetemes egyházának a feje, minden császár, király és fejedelem felett, bitorolt hatalom, ellentétes a Szentírással és Isten Ígéjével, valamint ellentétes az ősegyházzal. Ezért a legjogosabb indokokból ezt a hatalmat megtagadjuk és eltöröljük a Király Őfelsége birodalmának és uralmának határain belül…

…Róma püspöke oly távol áll attól, hogy Krisztus egyetemes egyházának feje lehessen, hogy a cselekedetei és a tanítása világosan kimutatják: ő a bűn ama embere, akit a Szentírás megjövendölt, s akit az Úr majd megemészt szájának leheletével és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével.” (Ír Hitvallás – Róma püspökének tekintélyéről)

A reformáció 500. évfordulóján szervezett protestáns-katolikus hitvita-sorozat második részeként egy moderált vitaest alkalmával vizsgálja és vitatja meg a pápaság intézményét és annak „biblikus voltát” Nagy Gergely református teológus, lelkész és Szász Péter történész, római katolikus apologéta.

A kérdések, melyekre választ keresünk a vita folyamán:

  • Valóban tanítja a Biblia Péter primátusát (Máté 16:18-19, János 21:15-17)?
  • Krisztus saját földi helytartójának nevezte ki Pétert és utódait?
  • Igaza van az I. Vatikáni Zsinatnak és mindig ugyanúgy értelmezték e szakaszokat Krisztus Egyházában?
  • Az igaz, bibliai tanítást követi a Római Katolikus Egyház vagy valóban „megemészti majd az Úr szájának lehelletével és megsemmisíti az ő megjelenésének feltűnésével.” (Ír hitvallás)?

Szász Péter (történész, római katolikus apologéta) A kétezres évek közepétől foglalkozik apologetikával, a www.depositum.hu katolikus hitvédelmi oldalon jelentek meg írásai, és ugyanekkortól fogva rendszeresen szerepelt a Mária Rádió hitvédelmi műsoraiban.

Nagy Gergely (református teológus, lelkész) A Post Tenebras Lux – Kálvinista Apologetikai Társaság egyik alapítója, a www.kalvinistaapologetika.hu protestáns hitvédelmi oldalon jelennek meg írásai.

A vitaest klasszikus, moderált teológiai vita lesz nyugati mintára, nem kerekasztal-beszélgetés!

Helyszín: Józsa Judit Galéria, Budapest, V. kerület, Városház utca 1.

Időpont: 2017. augusztus 29. (kedd) 18:00